از سال 2007 و با توجه به پتانسیل و توان موجود در شرکت ، زیلان وارد فاز ساخت و ساز خود شد . در ابتدا فرم آفرین زیلان فعالیت خود را بعنوان زیرمجموعه زیلان و با هدف دکور فرشگاه ها دنبال نمود. هر چند این قدم ها پایه گذار نقش بزرگ تری در مجموعه فاز شد. با رشد مجموعه فاز و قرار گرفتن بعنوان بخش بزرگی در مجموعه زیلان ، زمینه ساز ایجاد فرصت های بزرگ در بخش ساختمانی شد . در سال 2009 و با توجه به عملکرد و رشد مجموعه فاز ، این مجموعه فعالیت خود را در زمینه پروژه های شهری در شهر مشهد آغاز نمود.